Lagar och förordningar

Alla lagar som rör miljö finns samlade i miljöbalken. Dit räknas Avfallsförordningen där de lagar som styr avfallshanteringen är nedtecknade. Naturvårdsverket drar upp riktlinjer för hur avfallshanteringen ska bedrivas i Sverige. Riksdagen fattar sedan besluten.

Vi styrs inte bara av riksdagens beslut utan också av de lokala förordningarna, Rehållningsordningen och Avfallsplanen. Det är Ulricehamns Kommun som utarbetar dessa som sedan fastställs av Kommunfullmäktige.

Avfallsförordningen
Centralt i Sverige är det Avfallsförordningen som styr avfallshanteringen.

Renhållningsordern
Lokalt är det Renhållningsordningen som styr avfallshanteringen.

Avfallsplanen

Varje kommun är också skyldig att ha en avfallsplan. Den ska omfatta en redogörelse för hur allt avfall som uppstår i kommunen ska hanteras. Där finns utgångsläge och planer för de närmaste 5-10 åren redovisade.


Sorteringsguide