Information om avbrottsersättning och skadestånd

Här följer information som avser elanvändarens (dvs du och övriga elnätskunder) rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen. Har du frågor eller synpunkter på innehållet i brevet eller något annat som rör din elleverans är du alltid välkommen att kontakta oss. Se sista sidan för kontaktuppgifter.

Avbrottsersättning
För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning
Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget.

Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning
Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag
Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller, kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.

Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning
Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med gällande socialförsäkringslagstiftning.

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

undefined
* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Skadestånd
Du kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Du kan få
ytterligare information om rätten till skadestånd genom muntlig och/eller skriftlig kontakt med elnätsföretaget. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav
Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Jämkning
Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Detta gäller om
·  Skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretagets ekonomiska förhållande
·  Överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker i arbetet med att få igång elen igen

Undantag
Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Information till näringsidkare
Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.