Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren. Om du mot förmodan inte skulle hitta just din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice tel: 0321- 53 23 00.

Ueab -app   Jag har bytt leverantör men jag får ändå en faktura från Ulricehamns Energi på nätavgift?

Ja, det är endast elhandelsföretaget som du kan välja själv. Du får alltid en faktura på nätavgift från det nätbolag som äger elnätet där du har din anläggning.

Ueab -app   Måste man ha både en elhandlare och ett nätbolag?

Ja, nätbolaget har hand om elnätet och överföringen av el, elhandlaren säljer den el du förbrukar.

Ueab -app   Varför är beloppet på min faktura så mycket högre/lägre än det har varit på tidigare?

Då vi numera läser av din förbrukning varje månadsskifte betyder det att du har förbrukat mer eller mindre el under perioden.

Ueab -app   Vad ingår i den totala kostnaden för elenergi?

Elhandelspriset - Priset för den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning genom att anlita/välja det elhandelsföretag som passar just dig bäst.

Elnätavgift - Består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du förbrukar.

Ueab -app   Varför kostar elnätet pengar och vad ingår i elnätavgiften?

Elen kommer till dig via nationella, regionala och lokala elnät. Elnätsföretaget äger och sköter om näten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av nätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och överföring (den rörliga kostnaden).

Ueab -app   Vem beslutar om prisjusteringar?

Varje elnätsföretag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina elnätsavgifter. Statens Energimyndighet övervakar att elnätsföretagens prissättning inte är oskälig. www.ei.se

Ueab -app   Kan du påverka din elnätsavgift?

Det är viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning. Är säkringen för lågt dimensionerad kan du råka ut för överbelastning och elavbrott. Önskar du byta din huvudsäkring måste du anlita en behörig installatör som utför ändringen.

Ueab -app   Hur gör man för att säkra upp eller ned och vad kostar det?

Säkrings-/passdelsbyte är ett installationsarbete som bara en behörig elektriker får göra. Kostnaden varierar från fall till fall.

Ueab -app   Kan företag och privatkunder ha samma elnätsavgifter?

Elnätsavgiften är olika inom varje geografiskt prisområde (nätkoncessionsområde) för samma kundtyp. Med kundtyp menar vi vilken säkring du har och till vilken tariffgrupp du tillhör. Företag och privatkunder kan ha samma elnätsavgift om de har samma säkringsstorlek och tariff.

Ueab -app   Hur fungerar elsystemet?

De flesta kraftstationer i landet (vattenkraftstationer, större kraftvärmeverk, kärnkraftsverk etc) matar in sin genererade elenergi på det stora landsomfattande stamnätet. Stamnätet ägs av affärsverket Svenska Kraftnät. Spänningen på elnätet är 400 000 volt, (400 kV). Stamnätet är som elens motorvägar. Därefter transformeras elen till 130 000 volt, (130 kV) och förgrenas ut i regionala elnät. Till dessa nät är de flesta av landets lokala elnätsföretag anslutna genom en eller flera transformatorstationer. Via elnätsföretagens lokala elnät transformeras elen ner till 400 volt (0,4 kV) som är den normala leveransspänningen till hushåll, näringsidkare och offentliga lokalinnehavare. Elnätskunder med större elbehov är ofta anslutna till en högre spänningsnivå och transformerar själva sin el till den nivå som de behöver.

Ueab -app   Kan man lita på elmätaren?

I 99,99 % av fallen går mätaren till din förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på mätaren kan vi sätta upp en mätare parallellt med din befintliga för att kontrollera förbrukningen. Är du ändå inte nöjd kan vi skicka mätaren på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om mätaren då visar sig vara felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Ueab -app   Vem äger elmätaren? Den betalades ju vid nyanslutningen.

Du betalade inte elmätaren vid anslutningen. Det är vi, Ulricehamns Energi som äger elmätaren. Kostnaden för elmätaren och underhåll ingår i den löpande nättariffen.

Ueab -app   Vad kostar det att bli ansluten till elnätet och hur gör man?

Kontakta oss för en offert. Du kan även fråga din elinstallatör (en behörig elektriker).

Ueab -app   Vad ska jag göra för att få ut avbrottsgaranti?

Om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar har du som elanvändaren rätt till avbrottsersättning. När avbrottsersättning beräknas skall en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Avbrottsersättningen skall för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Vi betalar automatiskt ut avbrottsersättningar enligt villkor enligt ovan som regleras på din elräkning.

Ueab -app   Du har dock inte rätt  till avbrottsersättning om

  1. avbrottet beror på din egen försummelse.
  2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver
  3. avbrottet är hänförligt till ett fel i nätägarens ledningsnät och felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som nätägare inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller
  4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Ueab -app   Varför informerar ni inte om att det ska bli ett strömavbrott? Jag har ingen tidning, kan ni inte informera mig per post?

Vi skickar alltid ett meddelande direkt till de som berörs av ett förutbestämt avbrott. Meddelandet går vanligtvis till samma adress som elfakturan och sänds ut cirka 3-5 dagar i förväg. Tyvärr gör väder och vind att det också förekommer strömavbrott som vi inte kan förutse.

Ueab -app   Kan jag få hjälp med att fälla träd som står nära en kraftledning?

Vi kan hjälpa till att bevaka ledningen om du ska fälla ett träd som står nära en ledning. Det kostar ingenting. Skulle du fälla ett träd utan bevakning och trädet skulle falla på ledningen kan du bli skyldig att betala skadestånd.  Mot en viss kostnad kan vi även fälla trädet åt dig.

Ueab -app   Hur gör jag när jag ska gräva med en maskin?

Ska du gräva, borra eller spetta i marken? Se då till att vara säker på att inga ledningar ligger i vägen! Kontakta oss så får du det kartunderlag du behöver. Vi kan även märka ut var ledningarna ligger direkt på plats, utan kostnad. Om inte beställning görs minst 3 dagar innan tar vi ut självkostnad för utmärkningen.


Ledningsanvisning
Tradfallning
Gult _ljus _blir _gront