Vattenproduktion

Som ansvariga för VA sköter vi inte mindre än 9 vattenverk, tryckstegringsstioner, högreservoarer, 14 avloppsverk och 42 pumpstationer.

Vattnet som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i kommunen i respektive samhälle. Grundvattnet är naturens renaste vatten, men ofta behövs ändå någon behandling för att det ska uppfylla kraven på dricksvatten.

Idag har vi 24 grundvattentäkter bestående av bergborrade brunnar och anlagda brunnar i jordlagren. Från brunnarna pumpas råvattnet in i våra vattenverk som övervakas med automatiska system som larmar om något blir fel. I vattenverken tar vi bort metaller och mineraler som finns naturligt i marken och i en del fall sänker vi också kalkhalten i vattnet. Sedan pumpas vattnet ut från vattenverken till vårt ledningsnät och våra reservoarer. Nu är vattnet färdigt för leverans. En vridning på kranen och vattnet är ditt.

 

Konrad _vattenprod