Vattenmätare

Nyinstallation av vattenmätare

Alla fastigheter som är ansluta till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Vattenmätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder. Vattenmätaren hjälper dig också att se om du har någon vattenläcka. Snurrar vattenmätaren när alla kranar är avstängda har du troligtvis en läcka i bostaden.

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger vattenmätaren och vi ska kunna byta mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus. Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, t.ex. fryser sönder får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av Ulricehamns Energi AB. Det måste också finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt mätaren för avläsning, byte eller service (se bild nedan). Golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vattenmätaren får inte placeras i en mätarbrunn eller bakom tung utrustning. Avstängningsventiler ska finnas både före och efter vattenmätaren.

undefined

Vattenmätarplatsen bör utformas enligt ovan

Ett typgodkänt återströmningsskydd ska installeras efter vattenmätaren. Återströmningsskyddet skall förhindra att förorenat vatten eller annan vätska strömmar tillbaka till dricksvattennätet. Det finns risk för återströmning till exempel vid ledningsbrott när vattentrycket blir lägre på ledningsnätet än vid tappstället. Svensk Standard SS-EN 1717 omfattar olika lösningar för skydd mot återströmning samt anvisningar för val av skyddsdon. Beroende på vilken vätskekategori (risknivå) en eventuell återströmmande vätska tillhör, finns olika typer av återströmningsskydd specificerade i standarden. Alla dricksvatteninstallationer skall enligt Boverkets Byggregler, BBR, vara skyddade mot återströmning.


Spola _ner
Prisbelont -vatten
Ledningsanvisning